Prof. Dr. Esma KILIÇ (Analitik Kimya)

Elektroanalitik kimya, denge sabiti hesaplamaları, mikroskobik yöntemler.

Prof. Dr. Muammer CANEL (Fizikokimya)

Kömürlerin gazlaştınlması ve sıvılaştırılması, yakıtlar, genel fizikokimya.

Prof. Dr. Zeynel KILIÇ (Anorganik Kimya)

Koordinasyon kimyası, taç eter ve kompleksleri, fosfor-azot bileşikleri, fosfazenler, Schiff bazları, kompleksleri.

Prof. Dr. Abbas AKSÜT (Fizikokimya)

Korozyon, elektrokimya, fizikokimya.

Prof. Dr. Mehmet SAÇAK (Fizikokimya)

Polimerler, sentezleri ve karakterizasyonları, iletken polimerler, elektropolimerizasyon.

Prof. Dr. Orhan ATAKOL (Analitik Kimya)

Koordinasyon kimyası, analitik kimya, enstrümental analiz.

Prof. Dr. Şule PEKYARDIMCI (Biyokimya)

Biyosensörler, enzim saflaştırması, enzim immobilizasyonu, süperkritik ekstraksiyon.

Prof. Dr. Emine KILIÇ (Organik Kimya)

Organik sentez, heterohalkalı bileşikler, florlu organik bileşikler, azo boyarmaddeler.

Prof. Dr. Pervin ÜNAL CİVCİR (Organik Kimya)

Organik Sentez, hesaplamalı organik kimya, heterohalkalı bileşikler, fiziksel organik kimya.

Prof. Dr. Adnan KENAR (Analitik Kimya)

Analitik kimya, iyon seçici elektrotlar, enstrümental metotlarla yapılan analizler, koordinasyon kimyası.

Prof. Dr. Semra BİLGİÇ (Fizikokimya)

Korozyon, elektrokimya, fizikokimya.

Prof. Dr. Mustafa GÜLLÜ (Organik Kimya)

Organik sentez, asimetrik sentez, organik elektrokimya.

Prof. Dr. S. Gül ÖZTAŞ (Analitik Kimya)

Koordinasyon kimyası, kükürt içeren Schiff bazları ve kompleksleri, elektroanalitik kimya, analitik kimya.

Prof. Dr. Y. Murat ELÇİN (Biyokimya)

Doku Mühendisliği, biyomalzemeler, rejeneratif tıp, kök hücreler, nanobiyoteknoloji.

Prof. Dr. Abdülkadir AKAY (Analitik Kimya)

Analitik kimya, elektroanalitik çalışmalar, spektroskopik çalışmalar.

Prof. Dr. Müşerref ÖNAL (Fizikokimya)

Fizikokimya, termodinamik, yüzey kimyası ve adsorpsiyon, kataliz.

Prof. Dr. Mustafa TAŞTEKİN (Analitik Kimya)

İyon seçici elektrotlar, potansiyometrik ve kondüktometrik çalışmalar, spektrofotometrik çalışmalar.

Prof. Dr. Nilgün ANCIN (Analitik Kimya)

Koordinasyon kimyası, kükürt içeren Schiff bazları ve kompleksleri, elektroanalitik kimya, analitik kimya.

Prof. Dr. Meral ŞAHİN (Fizikokimya)

Polimer Sentezi, polimer karakterizasyonu ve iletken polimerler.

Prof. Dr. Kaan Cebesoy EMREGÜL (Fizikokimya)

Elektrokimya, korozyon, nanoelektrokimya, nano yapılar, kuantum noktacıklar, biyosensör, imünosensor, genosensor.

Prof. Dr. Ali SINAĞ (Fizikokimya)

Hidrotermal karbonizasyon, nanoparçacık sentezi, kataliz, yenilenebilir enerji, fotokimya, fizikokimya, termodinamik.

Prof. Dr. Zehra DURMUŞ (Analitik Kimya)

Elektroanaliz, farmasötik preparatların ve biyolojik örneklerin voltametrik analizi, yöntem geliştirme, elektrokimyasal sensörler.

Prof. Dr. Zarife MISIRLIOGLU (Analitik Kimya)

Korozyon, elektrokimya, kömürlerin adsorpsiyonu.

Prof. Dr. Emel EMREGÜL (Biyokimya)

Biyosensör, biyokimya, nanosensör, genosensor, imünosensor.

Prof. Dr. Esin CANEL (Analitik Kimya)

Analitik kimya, iyon seçici elektrotlar, denge sabiti hesaplamaları, mikroskobik yöntemler.

Prof. Dr. Meltem ÇELİK (Fizikokimya)

Polimer sentezi ve karakterizasyonu, aşı kopolimerler, polimer/kil nanokompozitleri.

Doç. Dr. Selen BİLGE KOÇAK (Anorganik Kimya)

Dibenzo-diaza-taç ve lariat eterler ve kompleksleri, makrosiklik ve düz zincirli Schiff bazları, makrosiklik bileşiklerde ve Schiff bazlarında çoklu hidrojen bağları, fosfor-azot bileşikleri: fosfazenler ve fosfazen polimerleri, stereojenizm ve anizokronizm, karboranlar, bor kompleksleri, bahsedilen moleküllerin çözelti ve katı hal yapılarının spektroskopik ve kristallografik yöntemler ile incelenmesi.

Doç. Dr. Nuran GÜRÜN ASMAFİLİZ (Anorganik Kimya)

Fosfor-azot bileşikleri, fosfazenler, optikçe aktif fosfazen bileşikleri, fosfazen türevlerinde stereojenizm ve anizokronizm, dibenzo-diaza-taç eterler, ferrosenildiamin bileşikleri, spektroskopi.

Yrd. Doç. Dr. Hasan NAZIR (Analitik Kimya)

Kimyasal sentez, anorganik elektrokimya, kimyada bilgisayar uygulamaları, elektrokimyasal kaplama, mikrobiyal korozyon, sensör çalışmaları.

Yrd. Doç. Dr. Sedat ODABAŞ (Biyokimya)

Doku Mühendisliği, biyomalzemeler, hücresel tedaviler ve tıpta nanoteknoloji uygulamaları.