Bologna Süreciyle Avrupa Birliği Ülkeleri yükseköğretim kurumlarını yeterlikler çerçevesinde değerlendirmeyi ve Avrupa genelinde ortak bir kalite anlayışı oluşturmayı hedeflemektedir. BBS ile Üniversitemizin eğitim – öğretim süreçlerinin tanımlı, şeffaf ve sürekli geliştirilebilir bir çerçeveye taşınması hedeflenmektedir.

Geliştirilen BBS’nin öne çıkan özelliği; üniversitemizin diğer bilgi sistemleri ile entegre çalışan ve eğitim – öğretim süreçlerini geliştirmeye yönelik özel bir çerçeve yazılımı olmasıdır.

Kimya programı, yüksek nitelikli, ilkeli, bilgili ve deneyimli öğretim üyesi (29.05.2010 tarihine göre 28 Profesör, 12 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 1 Uzman, 19 Araştırma Görevlisi ve 2 Kimyager) kadrosunun rehberliğinde ve  çağdaş altyapı ve donanım ile lisans eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren ve denetleyen bir program sunmaktadır. Kimya programı, araştırma ve teknoloji odaklı, toplumsal gereksinimlere dönük çalışmalara destek veren bir anlayışı benimseyerek, ulusal ve uluslararası alanda eğitim ve araştırma yönünden tanınır ve ayırt edilir bir eğitim kurumu olarak kimya endüstrisi ve ilgili alanlarda ihtiyaç duyulan alt yapısı güçlü, çağdaş, yenilikçi, üstün işgücüne sahip ve bilimsel yaklaşımın üstün niteliklerini özümsemiş kimyagerler yetiştirmektedir. Çağdaş bilimin en önemli ögelerinden olan kimya biliminin temel kavramlarını, ana uygulamalarını ve başka bilimler ile ara kesitlerini yüksek öğretim ve eğitim kurallarına uygun olarak vermektedir.  Kimya programı, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile uyum sağlamak, öğrencileri yeterli bir eğitim yanında belli bir alanda uzmanlaşmaya yönlendirmek amacı ile ilk üç yıl temel kimya eğitimi ve son yıl öğrencileri Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Endüstriyel Kimya, Fizikokimya ve Organik Kimya seçenek programları ile belli alanlara yönelme sağlayacak şekilde hazırlanmış ve sürekli güncellenen bir müfredata sahip bir programdır. Öğrenciler kimya anabilim dallarındaki 92 temel dersi dünya standartlarındaki bir program yardımı ile alabilmektedir. Program öğrencilerinin programda yer alan ders kazanımları ile donanması ve mezuniyeti için en az 165 kredilik dersi kapsayan teorik, uygulama ve laboratuvar aşamalarından geçmesi gerekmektedir. Kimya yanlız kendi alanı için değil diğer alanlarda da maddenin ve enerjinin her türlü etkileşim, değişim ve dönüşümlerini çağdaş bilim metodları ile inceleyen bir bilim dalı olduğu için diğer alanlar üzerinde de birincil etkilere sahiptir. Kimya derslerinin içerikleri alanın gelişmesinden ve programdaki dersleri okutmakla görevli olan öğretim üyelerinin kimliğinden az da olsa etkilenmektedir. Dolayısı ile zaman içinde değişime tabidir. Programda verilen öğrenme çıktıları (kazanımları) ve konu başlıklarının haftalara olan dağılımı kısalığı gereği tekil kavramların işleniş derinliklerini ayrıntılı vermeye elverişli değildir. Müfredat ana hatları ile değişmez kalmakla birlikte münferit konuların ayrıntılarının görevli öğretim üyesine göre az çok değişmesi doğaldır. Kimya programında yer alan konu içerikleri, bu disiplinin modern zamanlardaki ana başlıkları bir uçtan diğer uca taramaktadır. Her alanda olduğu gibi, tek tek derslerin içerikleri, o dersin kendi iç bütünlüğünü sağlamak için yer yer başka derslerin konu içerikleri ile örtüşebilir. Bilimin özellikle popüler bilimsel alanların gelişmesine paralel olarak yeni konuların ve hatta yeni derslerin programa dahil edilmesi doğaldır. Kimya programı öğrenme sürecine farklı yaklaşımlar getiren yürürlükteki öğrenme-öğretme teorilerinden dolaylı da olsa etkilenmiş olmakla birlikte, belli bir yaklaşımın önceleme iddiası yoktur. Örneğin işlenen konularda ölçülebilirlik gözetilirken davranışçı yaklaşım öne çıkmakta, buna karşılık öğrenme ortamlarına ve sınıf içi tartışmalara ağırlık verilirken inşacı bakış ağırlık kazanmaktadır.

Bologna Süreci kapsamında Kimya bölümümüzün ilgili program bilgilerine ulaşmak için ilgili linke tıklayınız.

Lisans Eğitim Programlarımız:

Kimya Bölümü (türkçe)

Kimya Bölümü (ingilizce)

Lisansüstü Eğitim Programlarımız:

Tezli Yüksek Lisans

Doktora